Ocenenia pre náš klub

17.09.2013 14:21

Ocenenia pre náš klub

 

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja- rok 2011

1. Ing. Alexander Barčák

2. Ing. Jozef Kočan

3. doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

4. Ing. Igor Reiprich, CSc.

5. Pavol Ružan

 

Ján  Poprenda, Prezident Klubu Zemplínčanov v Košiciach

za mimoriadny dlhodobý prínos pri organizovaní dobrovoľnej klubovej činnosti zameranej na zachovávanie a rozvíjanie ľudových tradícií Zemplína a 15. Výročia založenia Klubu Zemplínčanov v Košiciach.

     S úmyslom nestratiť väzbu na rodný kraj na jeho tradície vytvorené našimi predkami bolo v roku 1996 založené občianske združenie pod názvom „Klub zemplínčanov v Košiciach“. Ján Poprenda bol iniciátorom jeho založenia. Klub od svojho založenie patrí svojou členskou základňou a rozsahom činnosti medzi najväčšie kluby tohto druhu na Slovensku.

     Cieľom činnosti klubu je predovšetkým rozvíjať kultúrne tradície Zemplína, udržiavať kontakty so Zemplínčanmi v rodnom kraji,  v niektorých mestách na Slovensku aj v zahraničí.  Ide vlastne o sebauvedomovací proces na regionálnej úrovni. Snahou klubu je vracať ľuďom tradičné hodnoty minulosti: zvyky, obyčaje, nárečie, tance a spevy a zachovávať ich pre ďalšie generácie. V priebehu 15 rokov Klub pod vedením Jána Poprendu bol iniciátorom resp.  spoluautorom vydania mnohých CD nosičov, spevníkov, kníh s piesňami a zvykmi zo Zemplína. Klub stal pri zrode nových folklórnych súborov a skupín a ktorých činnosť v rámci svojich možnosti podporuje. Najvýznamnejšou akciou klubu je folklórny festival pod názvom „Zemplínsky majáles“ uskutočňovaný každý rok vždy koncom mája. Prezentuje sa na ňom pôvodný zemplínsky folklór. Akcia sa uskutočňuje na Hlavnej ulici v Košiciach za účasti 18- 24 folklórnych skupín a súborov z regiónu Zemplín v počte okolo 400 - 500 účinkujúcich. Program začína sprievodom po Hlavnej ulici a pred Vedeckou knižnicou sa uskutočňuje vystúpenie súborov a skupín. Akcia trvá jeden deň.. Cieľovými skupinami sú obyvatelia Košíc, návštevníci mesta a členovia nášho klubu a naši pozvaní hostia z domova i zo zahraničia.

     Ďalšia akcia klubu je organizovaná vždy tesne pred vianočnými sviatkami. Nesie pomenovanie „ Kračun na valale“. Ide o predvianočný program zostavený z tradičných vinšov, spevov, tancov a zvykov od Ondreja až po Troch Kráľov.  Svojím obsahom umocňuje atmosféru príchodu najkrajších sviatkov roka a posilňuje spolupatričnosť prítomných hostí  rodnému Zemplínu.

     Svojou činnosťou sa klub  za  obdobie od svojho vzniku dostal do povedomia širokej verejnosti, ktorá prekračuje hranice mesta, regiónu i štátu. Tým, že sa táto činnosť uskutočňuje v centre Košíc, ktoré usilujú o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 napomáhame tak naplniť túto túžbu rozvíjaním tradičnej kultúry.

 

 

 

 

Ceny mesta Košice boli slávnostne odovzdané


09.05.2013 Publikoval: Mgr. Zuzana Bérešová 

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a pompézny sprievod rytierov mestom spojený so vztyčovaním mestskej vlajky predchádzali utorkovej slávnostnej udalosti osláv Dňa mesta Košice – odovzdávaniu Cien mesta Košice. Z rúk primátora mesta Košice Richarda Rašiho si ich prevzali jednotlivci i kolektívy. 

Dovoľte mi, aby som vám všetkým za seba a za všetkých obyvateľov zo srdca poďakoval. Za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v nej dosiahli na prospech celého mesta. Za to, že ukazujete ľuďom okolo seba, ako žiť. Obetavo, čestne, zanietene, s cieľom nežiť len pre seba," povedal v príhovore primátor Richard Raši.

Cenu mesta si odnieslo v utorok sedem jednotlivcov a dva kolektívy. Ceremoniál zahŕňal aj udeľovanie Ceny primátora, ktorú si prevzalo 8 jednotlivcov a 3 kolektívy. Napokon udelil primátor mesta Košice aj Plaketu primátora pre 5 jednotlivcov a 6 kolektívov. Ocenení sú mladí i skôr narodení, lekári, pedagógovia, vedeckí pracovníci, športovci, umelci, školy, či detský domov. 

 

Primátor mesta Košice
u d e ľ u j e
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Klubu Zemplínčanov v Košiciach

za prínos pri zvyšovaní historického a národného povedomia a za vytváranie podmienok pre ochranu, uchovávanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. 

(Klub je občianskym združením - neziskovou organizáciou, ktorej cieľom je udržanie a šírenie rázovitej zemplínskej kultúry a zvykov, poznávanie a šírenie histórie Zemplína, budovanie povedomia príslušnosti a hrdosti k rodisku, regiónu a vlasti, udržiavanie kontaktov so Zemplínčanmi a združeniami Zemplínčanov doma i v zahraničí. Ďalej jeho veľkou snahou je posilňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií a skúseností prostredníctvom vytvárania podmienok pre dlhodobú komplexnú ochranu, uchovávanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a jej odovzdávanie nasledujúcim generáciám. V zmysle tohto Klub uskutočňuje a podporuje už 17 rokov rôzne podujatia pre členov a širokú verejnosť – Zemplínsky majáles, Kračun na valaľe (masové akcie organizované v Košiciach), krsty kníh, hudobných nosičov folklórnych súborov a skupín, klubové večery, aktívna účasť na folklórnych akciách regiónu Zemplín.)