Uznesenie z Valného zhromaždenia klubu 2015

25.03.2015 12:25

U Z N E S E N I E

z Valného zhromaždenia „KLUBU ZEMPÍNČANOV V KOŠICIACH“

konaného dňa 20.3.2015

 

Valné zhromaždenie „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“

 

A./ Berie na vedomie:

 

  1. Správu mandátovej komisie.
  2. Správu Kontrolnej rady „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“ o kontrole hospodárenia za rok 2014.

 

B./ Schvaľuje:

 

  1. Správu o činnosti „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“ za rok 2014 a úlohy na rok 2015.
  2. Správu o hospodárení „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“ za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.

 

C./ Volí:

 

1.         RNDr. Ing. Michal Tkáč – prezident a štatutárny zástupca „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“.

2.         Ing. Ján   P e r ž e ľ – viceprezident „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“.

3.         Ďalších členov predstavenstva „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“

      - Ing. Pavol   S a d o v s k ý,

      - Božena M i h a ľ o v á,

      - Ing. Milan   L a p o r č á k,

      - Helena   B i a t h o v á.

4. Kontrolnú radu „KLUBU ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“

      - JUDr. Vladimír   K o t u s,

      - Agnesa   H i r j a k o v á,

      - Milada Kovalčinová

 

V Košiciach dňa 20.3.2015

 

 

Zapisovateľ:                 Ing. Pavol Sadovský                ...............................................

 

Predseda VZ:              Ing. Ján Peržeľ             ...............................................

 

Overovateľ:                 RNDr. Ing. Michal Tkáč          ...............................................