Valné zhromaždenie klubu

18.02.2019 20:46

            Vážení členovia „Klubu Zemplínčanov v Košiciach“,

 

            dovoľte osloviť vás v mene Predstavenstva Klubu  a pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2019 o 17:00 hodine v jedálni UPJŠ na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach.

 

Program:

1.Otvorenie a voľba orgánov VZ

    2.Správa o činnosti Klubu od posledného valného zhromaždenia a úlohy na rok 2019

3.Správa o hospodárení Klubu za rok 2018 a návrh finančného rozpočtu na rok 2019

4.Správa Kontrolnej  rady

5.Voľba výkonných orgánov Klubu

6.Diskusia 

7.Návrh na uznesenie

  Záver