Valné zhromaždenie klubu

30.01.2018 20:31

 Valné zhromaždenie Klubu  Zemplínčanov v Košiciach

sa uskutoční dňa 16.3.2018 o 17:00 hod.

v Jedálni UPJŠ na Moyzesovej ulici č.9

 

 

 Program: 

1.     Otvorenie , voľba orgánov VZ a schválenie programu

                         

2.     Správa o činnosti Klubu od posledného valného zhromaždenia a úlohy na rok 2018

 

3.     Správa o hospodárení Klubu za rok 2017 a návrh finančného rozpočtu na rok 2018

 

4.     Správa Kontrolnej  rady

 

5.       Diskusia  

 

6.      Návrh na uznesenie

 

7.     Záver

 

Srdečne Vás všetkých členov Klubu pozývame na Valné zhromaždenie.